Phát triển Hợp tác xã: Cần khắc phục “bệnh” quan liêu, hình thức

.
Nguồn: baophapluat.vn